کنایه تند و تیز بچه مهندس تلویزیون به روحانی

Google Plus
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}